Số lượng truy cập
Thủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 
Ngày 13/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chi tiết >>>
Phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh 
          Ngày 12/02/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát TTHC, đánh giá TTHC năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết >>>
UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 
 Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2704 ngày 26/12/2014 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nội dung kế hoạch: Kế hoạch...

Chi tiết >>>