Số lượng truy cập
Thủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình Phước ban hành Bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chứng thực 
 Ngày 03/11/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải...
Chi tiết >>>
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 3018/KH-UBND về phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chi tiết >>>
Bình Phước ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 
Ngày 02/02/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.
Chi tiết >>>
Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Ngày 02/02/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chi tiết >>>