Số lượng truy cập
Thủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. Ngày 22/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số...
Chi tiết >>>
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 
Ngày 13/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chi tiết >>>
Phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh 
          Ngày 12/02/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát TTHC, đánh giá TTHC năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết >>>